Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1.1. Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego sklep.mydlainnych.pl ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies.
  1.2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie „MY DLA INNYCH”/Zakład Aktywności Zawodowej „MY DLA INNYCH” z siedzibą pod adresem: 15-741 Białystok, ul. Antoniuk Fabryczny 34, KRS: 0000304238, NIP: 5423078928, REGON 200206735.
  Adres poczty elektronicznej: marzdlainnych@gmail.com
  Nr telefonu: 692 394 183
  1.3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”. Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO:
  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL
  1.4. podanie danych osobowych w celu korzystania i dokonywania zakupów przez Sklep internetowy jest dobrowolne, ale niezbędne, by założyć konto w serwisie, złożyć zamówienie, skontaktować ze Sprzedawcą, odstąpić od umowy lub złożyć reklamację. Podanie danych osobowych jest także konieczne ze względu na obowiązki ustawowe Administratora wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych, czynności kontrolne prowadzone przez właściwe urzędy i instytucje), a brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
  1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą.
  1.6. Wszelkie słowa, wyrażenia i skróty występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego dostępnym na stronach Sklepu Internetowego.
 2. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
  2.1. Dane osobowe, które podaje Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, tj. imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa firmy (jeśli dokonuje zakupu na potrzeby firmy) numer NIP (jeśli dokonuje zakupu na potrzeby firmy) przetwarzane są:
  2.1.1. w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2.1.2. w celu realizacji składanych zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego;
  2.1.3. w celu rozpatrywania składanych reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru);
  2.1.4. w celu obsługi innych zgłoszeń lub zapytań które Klient może kierować do Sprzedawcy.
  2.2. W każdym z powyższych przypadków podstawą prawną przetwarzania danych, w zasadniczym zakresie, jest niezbędność do wykonania umowy, którą Klient zawiera ze Sprzedawcą, bądź podjęcie działań zmierzających do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2.3. W celu wywiązania się z obowiązków nałożonych przepisami prawa, np. przez ustawę o rachunkowości lub przepisy podatkowe (np. wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) będziemy również przetwarzać dane dotyczące transakcji dokonanych w Sklepie Internetowym oraz informacje z konta użytkownika. Możemy także przetwarzać dane w celu wywiązania się przez nas z obowiązku stosowania tzw. zasady rozliczalności, czyli obowiązku wykazania przez Administratora przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. W przypadkach wymienionych w niniejszym akapicie podstawą prawną przetwarzania ww. danych jest ciążący na nas obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
  2.4. Będziemy także przetwarzać następujące dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust.1 lit. f) RODO):
  2.4.1. dane dotyczące dokonywanych zakupów w celu ustalenia lub dochodzenia przez nas roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość ochrony interesów Stowarzyszenia/ZAZ przy wykorzystaniu przewidzianych prawem środków);
  2.4.2. dane podane w pytaniu, skardze lub sugestii w celu udzielania odpowiedzi na pytania, skargi lub sugestie (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość reagowania na pytania, skargi i sugestie Klientów);
  2.4.3. dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu prowadzenia badań i analiz statystycznych oraz w celu udoskonalania oferowanych przez nas usług i towarów (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje możliwość pozyskiwania informacji w celu udoskonalania prowadzonej przez nas działalności);
  2.4.4. dane użytkowników Sklepu Internetowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez nas drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania ewentualnym nadużyciom lub oszustwom (nasz prawnie uzasadniony interes obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa usług, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom).
 3. Odbiorcy danych osobowych
  3.1. Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, które działają na nasze zlecenie, tj. dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, kurierom, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe i administracyjne, organom publicznym, w tym sądom, na ich uzasadnione żądanie, ewentualnym pełnomocnikom Stowarzyszenia/ZAZ w przypadku gdy będzie to konieczne dla obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia roszczeń.
  3.2. Nie będziemy przekazywać danych osobowych Klientów do państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy).
 4. Okres przetwarzania danych osobowych
  4.1. W zakresie, w jakim dane osobowe Klientów są przez nas przetwarzane dla celów realizacji dokonywanych przez nich transakcji zakupu naszych produktów lub usług, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej takiej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń Klientów lub naszych, jeśli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  4.2. W zakresie, w jakim dane osobowe Klientów są przez nas przetwarzane dla celów prowadzenia i obsługi konta użytkownika, będziemy je przetwarzać do momentu rezygnacji z konta użytkownika w Sklepie Internetowym. Możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń Klientów lub naszych, jeśli przetwarzanie tych danych będzie
  niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed takimi roszczeniami.
  4.3. W zakresie, w jakim dane osobowe Klientów są przetwarzane dla celów wywiązania się przez nas z obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. z ustawy o rachunkowości lub przepisów podatkowych i innych), będziemy je przetwarzać przez okres wynikający z takich przepisów.
  4.4. W zakresie, w jakim dane osobowe Klientów są przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, tj. ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, udzielenia odpowiedzi na pytanie, skargę lub sugestię, a także badania satysfakcji naszych Klientów i określanie jakości naszych usług, będziemy je przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu (w szczególności do upływu okresu przedawnienia roszczeń), chyba że Klient skorzysta ze swojego prawa i zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych ze względu na swoją szczególną sytuację, a my nie będziemy mogli wykazać istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania tych danych nadrzędnych wobec praw Klienta, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Prawa klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  5.1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych Klientom przysługują następujące prawa:
  5.1.1. Prawo do uzyskania potwierdzenia czy przetwarzamy dane osobowe, a także prawo uzyskania dostępu do tych danych oraz ich kopii.
  5.1.2. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia danych osobowych jeśli są niekompletne lub nieprawidłowe.
  5.1.3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku ograniczenia przetwarzania danych osobowych będziemy je mogli przechowywać, a dodatkowo wykorzystywać jedynie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego, zaś inne czynności będziemy mogli podejmować tylko za zgodą Klienta.
  5.1.4. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych.
  5.1.5. Prawo do przenoszenia danych: w związku z tym, że dane Klientów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany na podstawie zgody lub umowy masz prawo by otrzymać od nas Twoje dane, które nam dostarczyłaś/eś na podstawie zgody lub umowy, w ustrukturyzowanym, powszechnie dostępnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. do odczytu na komputerze).
  5.1.6. Sprzeciw ze względu na szczególną sytuację Klienta: w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania przez nas danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (inny niż marketing bezpośredni), Klient ma prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych z przyczyn związanych z swoją szczególną sytuacją, wskazując jednocześnie na tę szczególną sytuację, która zdaniem Klienta uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem.
  5.1.7. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych: w zakresie w jakim dane będą przetwarzane na podstawie zgody Klient ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na czynności przetwarzania dokonane przez nas na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  5.1.8. Skarga do organu nadzorczego: Klient ma prawo wnieść skargę do organu zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli
  uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza postanowienia RODO.
  5.2. Aby skorzystać z przysługujących praw należy skontaktować się z nami na podane powyżej w pkt 1.2 dane kontaktowe.
  5.3. Dane osobowe podane w koncie Klienta można także samodzielnie edytować (zakładka „Szczegóły konta”). Można również zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia całego konta Klienta poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Sklepie Internetowym sklep.mydlainnych.pl.
 6. Zasady bezpieczeństwa
  6.1. Dla bezpieczeństwa Klientów, prosimy o pamiętanie o:
  6.1.1. ustanowieniu loginu i hasła do konta Klienta uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie. W szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr , dużych i małych liter oraz znaku specjalnego;
  6.1.2. wylogowaniu się ze strony dklep.mydlainnych.pl po zakończonej sesji (zakończonych zakupach itp.). Samo wyłączenie okna przeglądarki nie jest równoznaczne z wylogowaniem się ze strony. Wylogowanie ze strony nastąpi po kliknięciu przycisku „Wyloguj”, który jest umieszczony z lewej stronu na końcu panelu wyboru kategorii;
  6.1.3. zachowaniu loginu i hasła do konta Klienta w tajemnicy, w tym w szczególności o nieprzekazywaniu danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;
  6.1.4. korzystaniu z programów antywirusowych, w tym regularnym skanowaniu dysków w poszukiwaniu wirusów;
  6.1.5. korzystaniu ze strony i Sklepu internetowego wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie. Korzystanie z cudzych komputerów rodzi ryzyko przechwycenia loginu, hasła lub innych danych, które są podawane.
 7. Informacje dotyczące plików cookie i innych
  7.1. Podczas korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego na urządzeniu końcowym Klienta (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) zapisywane są niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), zawierające informacje niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego tzw. pliki cookie. Dzięki temu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, zapamiętanie towarów dodanych przez Klienta do koszyka, czy dostosowanie treści strony do zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Sklepu Internetowego, co umożliwia nam rozwijanie Sklepu zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
  7.2. Pliki cookie nie są w szkodliwe dla urządzeń i nie zmieniają ich ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
  7.3. W trakcie korzystania ze Sklepu Internetowego korzystamy z dwóch rodzajów plików cookie: sesyjnych oraz stałych. Pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu do czasu wylogowania ze Sklepu Internetowego, opuszczenia Sklepu Internetowego lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia przez Klienta.
  7.4. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się
  przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
  7.5. Pliki niezbędne do działania Sklepu – pliki te umożliwiają prawidłowe działanie Sklepu Internetowego, logowanie do Sklepu, nawigowanie po Sklepie, dokonywanie zakupów oraz pobieranie ze Sklepu zakupionych plików. Bez ich zapisania na urządzeniu Klienta korzystanie ze Sklepu jest niemożliwe;
  7.6. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w obrębie Sklepu. Brak tych plików uniemożliwi bezpieczne dokonanie transakcji;
  7.7. pliki statystyczne – umożliwiają zbieranie przez nas informacji statystycznych na temat sposobu korzystania ze Sklepu;
  7.8. pliki funkcjonalne – pliki umożliwiające zapamiętanie ustawień i preferencji. Dzięki zapisaniu tych plików na urządzeniu Klient m. in. nie będzie musiał każdorazowo wpisywać loginu i hasła.
 8. Postanowienia końcowe
  8.1. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od listopada 2020 roku i dotyczy tylko Sklepu Internetowego Administratora.
  8.2. W związku z ciągłym rozwojem i postępem techniki zasady określone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Klienci zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż na 7 dni przed ich wprowadzeniem, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej Sklepu Internetowego sklep.mydlainnych.pl.